Privacy Policy

Het onderstaande beleid is geschreven op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaande op 25 mei 2018.

Wie zijn wij?

Wij bestaan uit een aantal entiteiten met ieder zijn eigen aandachtsgebied, namelijk: Pepe Beheer B.V. /H Lasker Beheer B.V./ Mexican B.V (groothandel)/ Haifa Onroerend Goed B.V.(verhuur panden) / CH B.V. (eigenaar van Marktstraat 23)/ Pepe & Coco B.V/ Pata Negra Sneek B.V./ HE Poco B.V./ Coco Beheer B.V./ Markt23 B.V.

De persoonsgegevens worden gedeeld binnen deze entiteiten. Zowel de groep als de groepsvennootschappen zijn daarom (mede-)verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en in specifiek volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht gaat per 25 mei 2018.

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

De meest recente versie van dit privacy beleid is beschikbaar op onze website patanegratapas.nl, elpacho.nl en markt23.nl. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit privacy beleid aan u op te sturen.

Attentie: door gebruik te maken van onze diensten en onze websites en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacy beleid beschreven wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, gasten, ontvangers van onze nieuwsbrieven, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en werknemers.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

direct van u, bijvoorbeeld wanneer u reserveert via de website, telefonisch contact met ons opneemt of via een van onze websites bij ons solliciteert;

direct van u wanneer u een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via contactformulieren op een van onze websites;

van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;

door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;

op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt en via het gebruik van cookies.

Vastleggen van gegevens

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van vier grondslagen, namelijk hetzij

  1. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming, hetzij 3) op basis van uw gegeven toestemming, hetzij 4) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

  1. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;

  2. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

  3. betekent dat wij uw gegevens gebruiken gebaseerd op uw gegeven toestemming.

  4. betekent dat wij uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

PersoonsgegevensDoelen en grondslagen
Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens)Om producten of diensten te leveren waar u gebruik van wenst te maken
Voor marketingdoeleinden

Voor administratie

Voor sollicitaties

Voor zakelijke transacties

Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

Om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen (Grondslag 1,2,3,4)
Uw IP-adres en surfgedrag op de website Om onze diensten te verbeteren – (Grondslag 2)
Persoonsgegevens werknemerVoor het nakomen van wettelijke verplichtingen (Grondslag 4)

In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en contactgegevens met derde partijen delen, zoals delen van gegevens voor personeelsadministratie of voor zakelijke transacties. Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en contactgegevens aan deze derden op uw toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@patanegratapas.nl.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren voor bijvoorbeeld personeelsadministratie, sollicitatieprocedures, reserveringssystemen en andere betrokken partijen die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering.

In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen passende waarborgen treffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig kunnen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende partijen sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel.

PersoonsgegevensBewaartermijn
Gegevens voor het afnemen van een product of dienst Wettelijk termijn / 7 jaar
Website gebruikersdataMaximaal 1 jaar
Gegevens van sollicitantenMaximaal 4 weken na beëindigen van de procedure

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

op informatie en inzage van uw gegevens; op verbetering van persoonsgegevens;

op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);

op beperking van de verwerking;

van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van Pata Negra – Leeuwarderweg 35A, 8603 CL Sneek of via info@patanegratapas.nl.